Voorzitter Bestuur

VPTZ - Amersfoort
25-03-2020    2020-05749   

Algemeen
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (“VPTZ”) is de landelijke vereniging van 200 organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. Vaak rijst in situaties waarin sterven van een naaste dichterbij komt de vraag of mantelzorgers het zonder hulp wel volhouden. Als het te zwaar wordt of beter nog: voor het te zwaar wordt, kunnen mensen in hun laatste levensfase en hun naasten een beroep doen op VPTZ. Samen met de mantelzorgers doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze bijzondere en onzekere periode. De 12.000 goed opgeleide VPTZ- vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning, zowel thuis als in hospices.

Rol en Positie VPTZ Nederland
VPTZ Nederland ondersteunt de ruim 200 lidorganisaties, behartigt hun belangen en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. De leden zijn organisaties die vrijwilligers thuis inzetten, hospices (Bijna-thuis-huizen en high care hospices) en palliatieve units. VPTZ Nederland ondersteunt de lidorganisaties met informatie en kennis, behartigt hun belangen richting stakeholders en financiers, en stimuleert de kwaliteit van zorg en ondersteuning. De VPTZ Academie verzorgt jaarlijks een groot en divers aanbod aan trainingen voor circa 2.000 vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders. De lidorganisaties en VPTZ Nederland zijn aangesloten bij diverse onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten. De leden van VPTZ Nederland zijn zelfstandige organisaties: hun autonomie staat hoog in het vaandel. Tegelijkertijd is het streven om een vereniging te zijn met draagkracht en onderlinge verbondenheid van de leden. Met adviezen van de werkgroep ‘Herijking verenigingsstructuur’ die naar verwachting dit jaar geïmplementeerd worden, krijgt de gezamenlijke verantwoordelijkheid een krachtige impuls. Om elkaar te blijven versterken en te leren van elkaar binnen het veranderende zorgveld, is een levendige vereniging van grote waarde.  
 
Missie VPTZ Nederland
“Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers- daar waar nodig en gewenst- tijd, aandacht en ondersteuning.”
Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene vergadering, die nu nog bestaat uit afgevaardigden van de leden. Deze algemene vergadering wordt de “Ledenraad” genoemd. In de ledenraad hebben afgevaardigden van 22 regio’s zitting. De Ledenraad komt in beginsel twee maal per jaar bijeen. Het streven is om later dit jaar in het kader van de herijking over te stappen naar een Algemene Ledenvergadering, waarin alle lidorganisaties stemrecht krijgen.
De vereniging wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit tenminste 5 en maximaal 7 leden. Zij worden door de Ledenraad benoemd. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Op dit moment heeft het bestuur 5 leden. Het bestuur kent in elk geval de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt in zijn taken ondersteund door een Landelijk bureau, dat wordt aangestuurd door een directeur. De verhouding tussen het bestuur en de directeur is nader geregeld in een directiereglement. Bij het Landelijk bureau VPTZ werken op dit moment 15 medewerkers.
 
Bestuur VPTZ Nederland
Het bestuur van de vereniging VPTZ Nederland is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met een lokale VPTZ-organisatie. De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar, met een maximale zitting van twee termijnen. Op dit moment bestaat het bestuur van VPTZ Nederland uit de volgende personen:
 
         Mevrouw A. Ouwehand – Voorzitter
         Vacature
         De heer A.T.J.M. Zuure – Penningmeester
         Mevrouw J.M.C. Asbreuk
         Mevrouw H.L. Hoeksema

Na periode van 6 jaar zal Ageeth Ouwehand, huidige voorzitter van het bestuur afscheid nemen. Dit is dan ook tevens de aanleiding voor de vacature van voorzitter bestuur VPTZ.

Algemeen profiel bestuurslid
Voor alle bestuursleden van VPTZ Nederland zijn de volgende aspecten van belang:
        affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de vereniging;
        algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
        een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
        het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
        het vermogen om het beleid van de vereniging en het functioneren van de directie te toetsen;
        het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
        integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
        inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de vereniging stellen;
        het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
        voldoende beschikbaarheid.
 
Profiel landelijk voorzitter
De voorzitter van VPTZ Nederland is bij voorkeur een succesvolle zorgbestuurder met affiniteit met het werkveld. Hij/zij beschikt over voldoende eigenschappen en uitstraling om (aanvullend op de directeur) een boegbeeld te kunnen zijn voor de vereniging.

De voorzitter is in aanvulling op de directeur “het gezicht naar buiten” van VPTZ. Ook intern speelt de voorzitter een centrale rol. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van de Ledenraad (vanaf juni 2020 de Algemene Ledenvergadering).

Daarnaast leidt de voorzitter de vergaderingen van het bestuur. De voorzitter is voor de directeur en andere intern betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van het bestuur.

Van de voorzitter van het bestuur wordt naast de algemene taken van een bestuurslid verwacht dat hij/zij over specifieke eigenschappen en kwaliteiten beschikt die horen bij een voorzittersprofiel. Kijkend naar de huidige samenstelling van het bestuur, wordt van de voorzitter verwacht, dat hij/zij over de volgende capaciteiten beschikt:
       het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
       het vermogen te hebben om een verbindende rol binnen het bestuur en ten opzichte van de organisatie te vervullen;
       over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van het bestuur;
•     over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van het bestuur en de directie;
       te beschikken over een netwerk binnen de landelijke politiek c.q. zorg. Goede contacten hebben bij VWS strekt tot aanbeveling;
       over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de vereniging kan vervullen
 
Bestuurssamenstelling
VPTZ Nederland streeft naar een bestuur dat zodanig is samengesteld dat er voldoende binding met de vereniging en haar doelstellingen is.
De verschillende leden van het bestuur hebben voldoende affiniteit met de gezondheidszorg en in het algemeen en de doelstellingen van de vereniging in het bijzonder. Een variëteit aan maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines heeft de voorkeur. Bestuursleden zijn onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de directeur.
Van de leden van het bestuur wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de functie van de vereniging in het bijzonder en dat zij zelf
maatschappelijk actief zijn, respectievelijk een professionele achtergrond bezitten, dan wel betrokken zijn bij de lidorganisaties.
 
Intensiteit
Het bestuur vergadert tenminste vijfmaal per jaar (in Amersfoort) en daarnaast zijn er informele overlegmomenten. Verder zijn er landelijke en regionale vergaderingen, zoals Algemene Vergaderingen (in beginsel twee per jaar) en regionale bijeenkomsten. Ook heeft de voorzitter vaste overlegmomenten met de directeur ter voorbereiding op vergaderingen en bijeenkomsten.
 
Vergoedingen
De mogelijkheid van enige financiële vergoeding voor bestuursleden wordt momenteel onderzocht. Werkelijk gemaakte reis- en verblijfskosten kunnen worden gedeclareerd.
 
De procedure
VPTZ Nederland laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. De selectiecommissie bestaat uit leden van het bestuur en de directeur. . Het bestuur zal de eind kandidaat aan de ledenraad voordragen. Het streven is de procedure vóór 1 juli 2020 afgerond te hebben.
 
Voor verdere informatie over de VPTZ verwijzen wij graag naar de website van de VPTZ. Voor nadere informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 0355480760. Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden
De reactietermijn sluit op 20 april 2020.