Lid Raad van Toezicht

Stichting Haagse Gezondheidscentra Groep Den Haag (SHG) - Rijswijk
19-03-2020    2020-05702   

Stichting Haagse Gezondheidscentra Groep (SHG Groep) is één van de grootste geïntegreerde eerstelijns-zorgaanbieders in Den Haag. De organisatie bestaat uit acht gezondheidscentra en vijf apotheken. In de gezondheidscentra wordt door o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers geïntegreerde eerstelijns zorg aangeboden. Deze professionals zijn allen in loondienst bij de organisatie. SHG Groep ziet zich de komende jaren voor een aantal uitdagingen geplaatst, zoals regionale samenwerking, juiste zorg op de juiste plek, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende zorgvraag.
Overheidsbeleid is er al geruime tijd op gericht om de geïntegreerde eerstelijns zorg dichtbij burgers en patiënten steviger georganiseerd te hebben, het gaat hierbij dan om begeleiding van chronische zieken en kwetsbare ouderen, wijkgerichte zorg en patiënt zelfmanagement. Aan zorgverleners wordt gevraagd om zich, met elkaar en in samenhang met partners in de 2e lijn en het sociale domein, te organiseren rond de patiënt, en ook samen met de patiënt/burger in zijn sociale omgeving. SHG Groep heeft de ambitie om hier nog sterker in te groeien.
SHG Groep hanteert de aanbevelingen van de Zorgbrede Governance Code voor de richting en inrichting van het bestuur en haar adviserende en toezichthoudende organen. Het besturingsmodel van SHG Groep wordt gevormd door een Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model met eenhoofdige Raad van Bestuur. Deze is belast met de verantwoordelijkheid tot het realiseren van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie, alsmede daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van zorg. De Raad van Toezicht van SHG Groep telt vijf leden, inclusief de voorzitter. De instelling heeft conform de Wet Ondernemingsraden een Ondernemingsraad. In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) kent SHG Groep een Centrale Cliëntenraad.
SHG Groep is een organisatie waar ‘eigenaarschap, samenwerking, participatie en ontwikkeling’ uitgangspunten zijn, en werkt ontwikkelings- en oplossingsgericht. Bij SHG Groep zijn circa 200 medewerkers werkzaam. De jaarbegroting bedraagt circa € 18 miljoen. De Stichting is financieel gezond.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht hanteert de principes vanuit de Zorgbrede Governance Code. Zij gaat na of de beschikbare middelen doelmatig worden ingezet, ziet toe op het bestuur en haar besluitvorming, is diens werkgever en adviseert het bestuur waar nodig gevraagd of ongevraagd. De Raad van Toezicht doet dat vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een kritische inslag.
De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de instelling.
De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat regulier uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht kent een aantal commissies: een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. De voorzitter van de Raad van Toezicht is tevens voorzitter van de remuneratiecommissie.
Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar; daarnaast is er sprake van commissievergaderingen en is er een jaarlijkse zelfevaluatie. Eenmaal per jaar wordt een heisessie met de Raad van Bestuur belegd. De Raad van Toezicht opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid zijn een bijdrage te leveren.
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

De Vacatures
Binnen de Raad van Toezicht ontstaat in juni 2020 een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht en een vacature voor een voorzitter Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is een open en transparante wervingsprocedure gestart waarbij zij zich laat begeleiden door Van der Laan & Co.
Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn overeenkomstig de Governancecode en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer: affiniteit met de zorg en bij voorkeur ook de regio Haaglanden, en diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond.
Toezicht houden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding.

Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij SHG Groep in het bijzonder goed te kunnen vervullen worden van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:
• Bestuurlijke competenties:
 * Het vermogen om de koers en de resultaten van SHG Groep op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Bestuurder te beoordelen.
  * Toezichtstijl die past bij oplossingsgericht en ontwikkelgericht werken.
  * Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SHG Groep stellen en de daaruit volgende mogelijke risico’s.
  * Het vermogen om vanuit een helicopterview naar de vraagstukken van SHG Groep te kijken.
• Affiniteit, kennis en ervaring met de zorg in het algemeen en met de eerstelijns zorg in het bijzonder; danwel het zich snel eigen kunnen maken van de dynamiek in de eerstelijnszorg.
• Een professionele toezichthoudende houding:
 * Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend
 * Nieuwsgierig, bemoedigend en stimulerend
 * (Zelf)reflectief, aanspreekbaar
 * Onafhankelijk, onbevooroordeeld proactief
 * Positief kritisch
 * Ontwikkel- en oplossingsgericht
 * Oog voor innovatie
• Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:
 * de wettelijke rollen van werkgever, adviseur en goedkeurder
 * de ‘softe’ rollen: van de verbinder, de inspirator, de brainstormer en het geweten van de organisatie
• Brede maatschappelijke binding
• De beschikking over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt is een pré
• Teamspeler
• Voldoende beschikbaarheid
• Een academisch denk- en werkniveau.

Specifieke functie-eisen van de Lid Raad van Toezicht met de portefeuille bedrijfsvoering
Voor de andere portefeuille zoekt de Raad van Toezicht een kandidaat met deskundigheid en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, met name Financiën, maar ook ICT, facilitair, en HR. Dit betekent dat hij/zij financiële cijfers kan interpreteren, ‘erachter kan kijken’ en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn (als ook vice versa: welke financiële implicaties zijn aan het strategisch beleid verbonden). Zijn/ haar ervaring bij voorkeur op gedaan in middelgrote organisaties en is bekend met de complexiteit van de financiële onderwerpen in de zorgsector. Is verbonden met het publieke domein, maar mag best werken in een marktomgeving;
Honorarium
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

De Procedure
SHG Groep laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.

De eerste kennismakingsgesprekken met de selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van SHG Groep vinden plaats in de maand april 2020.