lid raad van toezicht, lid onderwijscommissie

Hogeschool Leiden - LEIDEN
16-03-2020    2020-05728   

ogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad, waar ongeveer 12.000 studenten en 1.200 medewerkers samen studeren en werken. De hogeschool heeft een breed portfolio van bacheloropleidingen, professionele masteropleidingen en een aanbod op het gebied van leven lang leren. 

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Hogeschool Leiden staat voor kwaliteit en het bieden van goed en inspirerend onderwijs. Centraal in de aanpak staat het binden en boeien van studenten. De hogeschool wil uitstekend geschoolde beroepsbeoefenaren leveren aan het werkveld. Een hoog kwaliteitsniveau, waarop de hogeschool aanspreekbaar is, wordt nagestreefd en gerealiseerd. De hogeschool onderscheidt zich met een campus op één centrale locatie, waar studenten en docenten elkaar makkelijk tegenkomen, en die studenten een veilige omgeving biedt om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. 

Het onderwijs en onderzoek sluiten aan bij de behoeften en ontwikkelingen in de Randstad en de regionale economische agenda. Het werkveld is actief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek, dat lectoren samen met onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld uitvoeren, neemt een belangrijke plaats in binnen de opleidingen.

Hogeschool Leiden is een goede hogeschool. Zowel de hogeschool als alle opleidingen zijn zonder voorwaarden geaccrediteerd, de tevredenheid van de docenten, studenten en alumni ligt boven het gemiddelde in de Randstad. Ook vinden de alumni sneller dan gemiddeld een baan. De bedrijfsvoering is op orde en de hogeschool is financieel gezond. Hogeschool Leiden werkt hieraan via vijf beloftes aan de studenten, het werkveld en aan elkaar:
– We kennen de student, de student kent ons.
– We helpen de student actief en voltijds te studeren.
– We verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld.
– We zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, bouwt mee en draagt bij.
– We zijn een goed georganiseerde hogeschool.

Zie ook het Instellingsplan 2017-2022

Als initiële, voltijds hogeschool heeft Hogeschool Leiden de basis goed op orde. Het is een nationale hogeschool, niet Engelstalig. De afgelopen jaren heeft de hogeschool de groei van het aantal studenten in de jaren daarvoor moeten accommoderen. Het studiesucces stond onder druk en de toegenomen omvang en daarmee samenhangende complexiteit vroegen om een nieuwe balans. Een balans waarbij de kleinschaligheid en wendbaarheid behouden is (community gevoel) en de processen beter georganiseerd worden en er meer samengewerkt wordt tussen faculteiten en diensten. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen en vernieuwen van het onderwijs. De hogeschool wil blijvend voorbereid zijn voor de toekomst. De hogeschool werkt continue aan doorontwikkeling en vernieuwing vanuit de eigen identiteit, passend bij de eigenheid van de opleidingen en de ontwikkelingen en uitdagingen in de bijbehorende werkvelden.

De opleidingen van Hogeschool Leiden zijn verdeeld over vijf faculteiten: faculteit Educatie, faculteit Gezondheidszorg, faculteit Management en Bedrijf, faculteit Science and Technology en faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie. Iedere faculteit biedt een of meerdere opleidingen aan die inhoudelijk aan elkaar verwant zijn. Inmiddels heeft Hogeschool Leiden ruim twintig lectoraten georganiseerd in vijf facultaire kenniscentra, waarbinnen lectoren samen met onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld praktijk gericht onderzoek uitvoeren. Naast de vijf faculteiten kent de hogeschool een viertal centrale diensten: Beleid en Advies, Facilitair Bedrijf, Informatievoorziening en Technologie en Onderwijsondersteuning en Administratie. 

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de hogeschool. Het college van bestuur legt over zijn handelen verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt op zijn beurt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de hogeschool en staat het college van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht geldt bovendien als werkgever van het college van bestuur. 

Medezeggenschap speelt een belangrijke rol in het besluitvormingsproces van Hogeschool Leiden. Er zijn drie centrale medezeggenschapsorganen. De medewerkers zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR), de studenten zijn vertegenwoordigd in de Studentenraad (SR). Voor een aantal zaken die zowel studenten als personeel aangaan is er de Gezamenlijke Vergadering (GV). Deze bestaat uit alle leden van de OR en de SR. 

De raad van toezicht is pluriform van samenstelling en bestaat uit personen met een uiteenlopende achtergrond met betrekking tot sekse, leeftijd, cultuur, beroepsgroepen en persoonlijkheidskenmerken. De leden zijn complementair aan elkaar en hebben toezichthoudende ervaring en deskundigheid. De raad van toezicht gaat uit van de kracht van het college van bestuur en van de kracht van elk lid van de raad van toezicht, zodat ieders expertise kan worden benut. 

De raad en het college stellen elkaar over en weer in de gelegenheid ieders rol optimaal te vervullen en gaan daarbij uit van een balans tussen ‘prove me’ en ‘trust me’. Het gaat om een evenwicht tussen ‘checks and balances’ enerzijds en ruimte voor bestuurlijke slagkracht, doorontwikkeling en vernieuwing anderzijds. Dit betekent dat het toezicht op hoofdlijnen wordt gehouden waar dat kan en, naar detailniveau wordt gebracht waar het moet. De leden van de raad van toezicht zijn gemotiveerd, actief en écht betrokken bij de Hogeschool Leiden. De Raad is gericht op het collectief belang en binnen de raad wordt goed samen gewerkt. De raad van toezicht onderschrijft de missie van de hogeschool, is betrokken en actief, biedt tegenwicht en is sparringspartner voor het college van bestuur. 

Zie ook de toezichtvisie en profielschets van de raad van toezicht

Wegens het verstrijken van de benoemingstermijn van twee leden van de raad van toezicht per 12 september 2020 en een lid van de raad van toezicht per februari 2021 ontstaan de volgende vacatures:
– vice voorzitter en lid van de selectie- en remuneratiecommissie 
– lid van de commissie onderwijs en onderzoek
– lid van de auditcommissie

De drie nieuwe leden van de raad van toezicht hebben een duidelijke affiniteit met het (hoger beroeps)onderwijs en een intrinsieke motivatie voor Hogeschool Leiden in het bijzonder. Zij erkennen de missie van de hogeschool. Behoud van de eigenheid, cultuur en borging van de hoge kwaliteit staan voorop. Vernieuwing gebeurt vanuit wie we zijn, waarbij de nadruk eerder ligt op omdenken dan op revolutie. De nieuwe leden dragen samen bij aan verjonging van de raad, een evenwichtige verdeling in gender en meer culturele diversiteit. De nieuwe leden hebben in principe toezichthoudende ervaring. Gezien de ervaring binnen de raad is er ruimte voor een startende toezichthouder, mits er een fit is met de eerder beschreven kenmerken en cultuur binnen de raad. Alle leden zien de waarde van medezeggenschap en geven blijk van het actief in verbinding blijven met hun organisatie en omgeving. 

In de raad van toezicht zijn de volgende accenten in teamrollen vertegenwoordigd: 
– analytisch denkvermogen en oordeelsvorming, objectief vermogen 
– faciliteren, committeren en sturen
– besluitvaardigheid, drive en actiegerichtheid
– praktisch en planmatig werken
– visie en creatief denkvermogen

De ideale combinatie van drie nieuwe leden brengt ervaring mee op de volgende expertiseterreinen: onderwijs en leren, bedrijfsvoering, professionalisering, bestuur en governance en brengt versterking in creatief (om)denken vanuit verschillende rollen en perspectieven, ondernemingszin, verbeeldingskracht en bestuurlijke ervaring.

Daarnaast wordt specifiek gezocht naar:
– Een vice voorzitter met brede bestuurlijke ervaring in de publieke sector met overwicht, ervaring in toezicht, en governance. Een goed gevoel voor processen en procedures en reflectievermogen op leiderschap zijn belangrijk. De volgende persoonskenmerken passen hierbij: luisterend en vragen stellend, diplomatiek, waakzaamheid en opmerkzaamheid. 

– Een lid van de onderwijscommissie dat zich bezig houdt met de toekomst en ontwikkeling van het onderwijs in onze samenleving. Ervaring met/in het hoger beroepsonderwijs en aandacht voor het leerproces van studenten is een pré. 

– Een lid van de auditcommissie dat bedrijfsmatig breed is ontwikkeld, maar geen ‘financial’ hoeft te zijn. 

Hogeschool Leiden laat zich in deze procedure begeleiden door drs. Karen Kragt en drs. Nicole Boevé, partners bij Van der Laan & Co. Zij voeren de eerste selectiegesprekken met kandidaten. Bij potentiële geschiktheid presenteren zij aan de selectiecommissie combinaties van kandidaten die qua kenmerken complementair aan elkaar zijn en passen bij de samenstelling van de raad van toezicht. Daarna maakt de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en twee leden van de raad van toezicht en geflankeerd door twee adviseurs (voorzitter van het college van bestuur en voorzitter van de Gezamenlijke Vergadering) een keuze voor een à twee combinaties van kandidaten. 

De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 11, 12 en 18 mei eind van de middag of in de avond. 
Een tweede verdiepingsgesprek op 9 juni eind van de middag, begin van de avond hoort tot de mogelijkheden. 

Eén van de benoemingen zal plaatsvinden op voordracht van de Gezamenlijke Vergadering. Iedere kandidaat kan in principe voor deze voordracht in aanmerking komen. Dit bekent dat rekening dient te worden gehouden een aanvullend kennismakingsgesprek met de leden van de Gezamenlijke Vergadering in juni. 

Wanneer u zich kandidaat wil stellen voor een van de vacatures, dan vragen wij u uw CV (inclusief beschrijving van uw voorkeurs groepsrol – o.a. te onderzoeken via https://www.123test.nl/groepsrollentest/), motivatie om lid te worden van de Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden, te uploaden via onze website.

U kunt zich kandidaat stellen tot en met 15 april. Voor vragen kunt u contact opnemen met Karen Kragt via 035 5480760.