Lid Raad van Toezicht

Kempenhaeghe - Heeze
19-03-2020    2020-05734   

Over Kempenhaeghe

Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, is Kempenhaeghe het expertisecentrum bij uitstek. De kracht van Kempenhaeghe zit in de veelomvattende benadering, de gespecialiseerde zorg, het speciaal onderwijs, de innovatie, zowel als de wetenschap. Deze elementen worden in nauwe verbinding met elkaar ontwikkeld en aangeboden aan de cliënten. Als gevolg van het feit dat de professionals binnen Kempenhaeghe vanuit verschillende invalshoeken naar aandoeningen kijken, creëren zij integrale en effectieve oplossingen.
Binnen Kempenhaeghe kunnen cliënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg, onderwijs en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal; er wordt vooral gekeken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. Omdat de professionals binnen Kempenhaeghe als geen ander weten welke impact een ziekte in de bovengenoemde domeinen kan hebben op het leven van cliënt/patiënt en zijn/haar omgeving, hebben ze altijd alle aandacht voor deze aspecten. Daarbij wenden zij hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken totdat de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen.
Om de zorg nu en in de toekomst nog verder te verbeteren, is Kempenhaeghe voortdurend bezig met ontwikkeling, vernieuwing en verdieping van kennis. Dat doen zij in de vorm van wetenschappelijk onderzoek dat de toon zet voor ontwikkelingen op de centrale vakgebieden: epileptologie, slaapgeneeskunde, neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en speciaal onderwijs. Zij delen deze kennis graag met andere zorgverleners in ziekenhuizen, instellingen en instanties. Daarnaast wisselen zij continu kennis uit in diverse samenwerkingsverbanden met academische centra en het bedrijfsleven. In dit veranderende landschap streeft Kempenhaeghe ernaar om voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie ook in Europa een belangrijke rol te spelen.

Organisatie
Kempenhaeghe wordt aangestuurd door een raad van bestuur bestaande uit twee leden. De raad van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. Onder de paraplu van de Stichting Kempenhaeghe opereren vijf expertisecentra. Deze vijf centra functioneren weliswaar onafhankelijk, maar wel in zeer nauwe samenwerking met elkaar:
• Centrum voor Slaapgeneeskunde,
• Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & Maastricht UMC+ (ACE)
• Centrum voor Epilepsiewoonzorg
• Centrum voor Onderwijsexpertise De Berkenschutse. De Berkenschutse verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
• Centrum voor Neurologische Leer – en Ontwikkelstoornissen

Lid Raad van Toezicht
Kempenhaeghe is het expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie in de zuidelijke helft van Nederland. Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt kinderen en volwassenen met een complexe vorm van epilepsie, ernstige slaapstoornissen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast biedt Kempenhaeghe langdurige zorg voor mensen met epilepsie en speciaal (voortgezet) onderwijs vanuit diverse locaties. Kempenhaeghe werkt samen met academische centra en kennisinstituten, nationaal en internationaal. Er werken circa 1500 medewerkers bij Kempenhaeghe, met alle kennis, alle aandacht voor de leerlingen, de bewoners en de patiënten.
De raad van toezicht bestaat uit zes leden en ziet toe op het bestuur en de continuïteit van Kempenhaeghe. De raad besteedt aandacht aan algemene zaken, inhoudelijke aangelegenheden en bedrijfsvoering. De Governancecode Zorg, de Code goed bestuur Primair Onderwijs en de Code Goed Onderwijsbestuur VO zijn de kaders voor de raad van toezicht.

Functie-inhoud:
U voert samen met de andere vijf leden het toezicht uit. In de regel komt de raad van toezicht zes tot zeven keer per jaar bij elkaar. U vervult uw taken vanuit een actieve en betrokken houding. Tegelijkertijd bent u terughoudend en geeft u ruimte en vertrouwen aan de raad van bestuur. U voert een open dialoog met de andere leden van de raad van toezicht en met de raad van bestuur. De dialoog getuigt van waardering en respect en nodigt uit tot opiniërende besprekingen, waarbij kwetsbaarheden en aandachtspunten in openheid kunnen worden besproken. Op deze wijze wordt vormgegeven aan de diverse rollen van de raad van toezicht van adviseur, toezichthouder en werkgever.

Functie-eisen:
• U hebt belangstelling voor bestuurlijke beleidsvraagstukken in zorg en onderwijs
• U neemt een stevige, respect afdwingende positie in op grond van actuele activiteiten en staat van dienst, en van daaruit beschikt u over een relevant maatschappelijk referentiekader
• U hebt aantoonbare ervaring als bestuurder of toezichthouder, of hebt affiniteit met besturen of toezichthouden
• U beschikt over politieke sensitiviteit
• U hebt kennis van innovatieve, technologische en digitale ontwikkelingen
• U bent (in principe) beschikbaar voor twee benoemingsperioden van vier jaar
• U beschikt over voldoende tijd om met aandacht en betrokkenheid de functie te vervullen
• U past als persoon goed in het team van de raad van toezicht.

In verband met het aflopen van de wettelijke termijn zoeken wij nu een lid dat naast een visie op zorg en onderwijs, specifiek ook visie en ruime ervaring heeft op het gebied van financiën & controle. De benoeming is voorzien medio juni 2020.
De RvT wil graag een jonge toezichthouder benoemen. Dat betekent dat high potentials uitgenodigd worden om te reageren.

Honorarium:
Kempenhaeghe hanteert de WNT voor het honorarium van de leden van de raad van toezicht.

Procedure
Kempenhaeghe laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij geschiktheid zal zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van Kempenhaeghe. Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor gesprekken met de selectiecommissie en adviescommissies.
Daarnaast is een openbaar bronnenonderzoek, waarbij aandacht wordt besteed aan uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat (vb. relaties met de organisatie, haar bestuur of toezicht, externe stakeholders etc.) om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, onderdeel van de selectieprocedure.

De reactietermijn sluit op 31 maart 2020. Voor vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen via 035-5480760.