Lid Raad van Toezicht

Kraamzorg De Waarden - Schoonhoven
02-03-2020    2020-05703   

Kraamzorg de Waarden is voortgekomen uit fusies van Kraamcentrum Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, Woerden en omstreken, Gouwe Lek en IJssel. In de loop van de jaren is de kraamzorgorganisatie uitgebreid met Duin & Veen, Hoeksche Waard, Kraamland, Gooi en Vechtstreek, Rivierenland, Partula, Omring Kraamzorg, Rivas Kraamzorg en KraamInzicht. Onder de naam Kraamzorg de Waarden wordt al 25 jaar kraamzorg geleverd. De zorg- en dienstverlening tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd wordt zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke behoeften van cliënten. Kraamzorg de Waarden zorgt in een groot deel van Nederland voor professionele kraamzorg door gediplomeerde en zorgzame kraamverzorgenden. In de loop van de jaren is de organisatie uitgegroeid tot een professionele en persoonlijke kraamzorgaanbieder met 3 BV’s in Nederland. Dit zijn Dada shop.nl, Kraamzorg 1op1 en KraamInzicht. 

Kerncijfers van Kraamzorg de Waarden Groep:
Medewerkers: 422 fte en Omzet: 25 miljoen.
Visie, zorg & dienstverlening van Kraamzorg de Waarden

De visie van Kraamzorg de Waarden is goede zorg leveren aan de cliënt, is een prettige organisatie om voor te werken en heeft een toonaangevende rol in de kraamzorg.
Kraamzorg de Waarden zorgt voor een mooi begin van je nieuwe leven als ouder en een mooi begin van het leven van je kind. Hun zorg is persoonlijk, betrokken en warm en zet de cliënt centraal. In moeilijke situaties weten zij hoe ze moeten handelen en nemen ze eventuele onzekerheden bij je weg. Hun gediplomeerde en gemotiveerde kraamverzorgenden worden regelmatig bijgeschoold en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kraamzorg. Bij hun zorg- en dienstverlening gaan zij uit van hun vijf kernwaarden:
 betrouwbaarheid – professionaliteit – betrokkenheid – vernieuwing – flexibiliteit
Voor Kraamzorg de Waarden is het van wezenlijk belang dat hun medewerkers tevreden zijn. In 2012 hebben zij voor het eerst de Integron Beleving Award gewonnen en is hiermee uitgeroepen tot best presterende organisatie op het gebied van medewerkerstevredenheid. Zij zijn trots dat zij deze award in 2015 weer hebben mogen ontvangen. Dit is voor Kraamzorg de Waarden een aanmoediging om door te gaan waar ze mee bezig zijn;
– Cliënten een mooi begin van hun nieuwe leven als ouder en mooi begin van het leven van het kindje geven;
– Kwalitatief goede zorg- en dienstverlening leveren;
– Een goede thuisbasis vormen voor de kraamverzorgenden;
– Een prettige organisatie zijn om voor te werken;
– Een financieel gezonde en professionele organisatie zijn.

De vacatures
Vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn ontstaan er de komende tijd twee vacatures in de Raad van Toezicht. Dit betreft een vacature voor een voorzitter Raad van Toezicht met een achtergrond in de
gezondheidszorg en een vacature voor een lid Raad van Toezicht met een achtergrond in de bedrijfsvoering waarbij financiën en Human Resources van belang zijn. Beide vacatures dienen medio 2020 ingevuld te zijn.
De principes van de Zorgbrede Governance Code worden door de Raad van Toezicht toegepast en zijn verankerd in de statuten van Kraamzorg de Waarden, het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement Raad van Bestuur. Belangrijke aandachtspunten bij een goede samenstelling van de Raad van Toezicht zijn, overeenkomstig de code en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als een evenwichtige verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. De kwetsbaarheid van de cliënt en begeleider/zorgverlener, het relationele karakter en de complexiteit van de begeleiding/zorg, maken deze sector en daarmee het toezicht houden in de zorg, tot een bijzondere opdracht.
Toezicht houden is een samenspel van kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder in deze sector in het algemeen, maar bij Kraamzorg de Waarden in het bijzonder goed te kunnen vervullen, wordt van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten verwacht:
• Bestuurlijke competenties:
-Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van Kraamzorg de Waarden op hoofdlijnen te doorgronden en het functioneren van de Bestuurder te toetsen.
-Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kraamzorg de Waarden stelten daaruit volgende mogelijke risico’s.
• Het vermogen tot distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt;
• Affiniteit, kennis en ervaring met de zorg in het algemeen en met de zorgfunctie van Kraamzorg de Waarden in het bijzonder;
• Brede maatschappelijke binding;
• Een professionele toezichthoudende houding:
–             Een warm hart voor de zorg, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol, loyaal
–             Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend
–             (Zelf)reflectief, aanspreekbaar
–             Onafhankelijk, onbevooroordeeld, proactief
–             Moedig, doortastend, kritisch
• Het vermogen om te schakelen tussen de verschillende rollen van toezichthouder te weten:
–             de wettelijke rollen van werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder
–            de ‘softe’ rollen: van de verbinder, de inspirator, de brainstormer en het geweten van de organisatie
Noot: De beschikking over een netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt is een pré met de kanttekening dat er geen nauwe relaties met de bestuurder(s) en de samenwerkingspartners van Kraamzorg de Waarden mogen zijn.
• Het vermogen om de inbreng van contactpersonen te optimaliseren
• Voldoende beschikbaarheid:
         De Raad van Toezicht komt volgens de statuten vijf keer per jaar bijeen op de maandag van 19.00-21.00. Daarnaast functioneert binnen de raad een auditscommissie. Tot slot houden de leden van de Raad van Toezicht contact met de organisatie door deelname aan bijvoorbeeld themabijeenkomsten, ontmoetingen met de medezeggenschaporganen, het management en beleidsbijeenkomsten.

Profiel lid Raad van Toezicht
• Academische werk- en denkniveau;
• Beschikken over toezichthoudende kwaliteiten en ervaring of in ieder geval een opleiding gedaan als toezichthouder;
• Ruime ervaring met allerlei organisatie bedrijfsvoeringsvraagstukken onder andere op het gebied van ICT, financiën en HRM;
• De kandidaat moet over ruime management/bestuurlijke ervaring beschikken, bijvoorbeeld in de zorg en/of bij een advies- of brancheorganisatie. Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur met een actief en relevant netwerk, heeft kennis van de rol van zowel de bestuurder als van toezichthouder;
• Heeft inzicht in en affiniteit met de zorgsector, de zorgverlening en de systematiek ervan, in het bijzonder met de kraamzorg. Het is uiteraard vanzelfsprekend dat de kandidaat goed thuis is binnen de transitie die momenteel gaande is in de kraamzorg of heeft het vermogen zich deze ontwikkelingen snel eigen te maken.
• Specifieke kennis van het functioneren van een zorgbedrijf, inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kraamzorg de Waarden stellen, strekt tot aanbeveling. 
Eén van beide of beide kandidaten heeft bij voorkeur ervaring in het bedrijfsleven en/of grote (semi-) publieke organisaties en heeft gevoel voor de bijzondere context waarin Kraamzorg de Waarden als zorgorganisatie functioneert binnen een sterk veranderende complexe omgeving. Tevens is van belang dat de kandidaten beschikken over een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden is eveneens onmisbaar. De kandidaten zijn in staat om goed om te gaan met verschillende belangen, waarbij zij graag in collegiaal teamverband werken binnen de raad en complementair zijn aan de andere leden.

Honorering
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig met de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT en mede gebaseerd op de NVTZ richtlijnen.

De procedure
Kraamzorg de Waarden laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder. De eindkandidaten zullen een adviesgesprek hebben met een delegatie van de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Het streven is de procedure vóór 1 juli 2020 afgerond te hebben.
Voor verdere informatie over Kraamzorg de Waarden verwijzen wij graag naar de website van Kraamzorg de Waarden. Voor nadere informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 0355480760.

De reactietermijn sluit op 31 maart 2020.