Lid raad van bestuur

ConrisQ - Zetten
19-03-2020    2020-05678   

De CONRISQ Groep is op 1 mei 2019 ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en CONRISQ Groep. De groep maakt zich sterk voor de best mogelijke jeugdzorg, forensische zorg en de geestelijke gezondheidszorg, van lichte ambulante tot de zwaardere en gesloten zorg. De CONRISQ Groep bestaat uit 8 stichtingen die mensen met psychische en psychiatrische problematiek en/of opvoed- en ontwikkelingsproblematiek – in alle levensfasen – een integraal aanbod van zorg, begeleiding en behandeling bieden.
De stichtingen binnen de CONRISQ Groep zijn: Bijzonder Jeugdwerk, Centiv, OG Heldringstichting, Pact18, Pactum, De Rooyse Wissel, Rubicon en Vincent van Gogh. Dit zijn acht zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen en die wendbaar kunnen acteren op alle terreinen. Ze vullen elkaar aan qua doelgroep én hulpaanbod. Samen bieden deze organisaties met meer dan 3.000 medewerkers hulp – zonder schotten – daar waar dat het meeste effect heeft: thuis, of tijdelijk in een veilige omgeving.
Gezamenlijk kan de nieuwe combinatie slagvaardiger actuele en toekomstige zorgvragen oppakken. De cliëntgerichte en duurzame strategie kan worden versterkt en versneld. Bedrijfsvoerings- en investeringsrisico's kunnen gezamenlijk beter gedragen worden en de organisaties worden versterkt in termen van capaciteit, kennis en professionaliteit. De nieuwe CONRISQ Groep is in een groot gebied actief met een breed portfolio dat de cliënt en zijn/haar netwerk centraal stelt. In meerdere regio's kunnen betere specialisatiemogelijkheden geboden worden en complexe zorgvragen kunnen worden geborgd. Voor de minder complexe zorg biedt de samenwerking juist meer doorontwikkelingsmogelijkheden.
De dochterstichtingen kunnen elkaars netwerken van ketenpartners en expertise benutten, wat leidt tot versterking van innovatie in het belang van de cliënt en de maatschappij. Succesvolle innovaties worden zoveel mogelijk in het gehele verzorgingsgebied geïmplementeerd. Dit leidt tot betere, modernere en zinnige zorg.

Verantwoordelijkheid Raad van Bestuur
De CONRISQ Groep hanteert als basis het collegiaal bestuursmodel, waarin de drie bestuurders gezamenlijk (statutair) verantwoordelijk zijn voor de organisatie als geheel en een trekkersrol vervullen bij de in gang gezette koers. Zij zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de aan haar/hem toebedeelde portefeuilles. Zowel naar binnen als naar buiten dient het bestuur als eenheid op te treden. Dit vraagt om een sterke persoonlijke klik tussen de drie bestuurders en een integere bestuursstijl.
Binnen dit model fungeert een voorzitter, die eindverantwoordelijk is voor het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel. De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur komt op basis van consensus tot stand. Zowel de voorzitter als de twee leden leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van de toebedeelde portefeuilles, de strategie, begroting en jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.
Door de diversiteit in achtergronden in de Raad van Bestuur wordt geborgd dat een breed spectrum aan kennis en vaardigheden aanwezig is. De CONRISQ Groep hecht belang aan complementariteit in kennisdomeinen, zodanig dat bestuurders elkaar aanvullen in hun competenties, doch met als belangrijke overlappende competentie een sterk strategisch inzicht op het brede gebied van zorgontwikkelingen (met name Jeugdzorg, Forensisch en GGZ) en de betekenis daarvan voor de organisatie. Daarnaast is het voor de gezamenlijke uitvoering van bovenstaande kernrollen van belang dat ook de personen elkaar aanvullen en versterken. Een persoonlijke match is een evenzeer belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen de drie bestuurders.
De verantwoordelijkheid voor de diverse stichtingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Tegelijkertijd heeft elke directeur van een stichting een nog nader te bepalen aanspreekpunt in de Raad van Bestuur.

De ‘opdrachten’ aan de Raad van Bestuur voor de komende jaren zijn:
• Bevorderen van de ontwikkeling en meerwaarde van een toekomstbestendig (onderscheidend, efficiënt en effectief) productportfolio in de CONRISQ Groep;
• Duidelijke positionering in de keten en profilering van de eigen expertise van de CONRISQ Groep;
• Bevorderen van een goed samenspel en synergie in de organisatie tussen de verschillende onderdelen binnen de zorg, expertise en ondersteuning in relatie tot de bedrijfsvoering;
• Borgen en bestendigen van de organisatieontwikkeling binnen de CONRISQ Groep;
• Ruimte geven aan de professionals om nieuwe ontwikkelingen te implementeren en het creëren van een klimaat waarin dit mogelijk is en gestimuleerd wordt;
• Verdere verbinding en ontwikkeling van de kennis(functie);
• Versterken van de (strategische) samenwerking en netwerken op regionaal en landelijk niveau;
• Verder verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering, efficiency en doelgerichtheid en compliance.

De voorzitter Raad van Bestuur is samen met de voorzitter Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

Achtergrond, ervaring en opleiding van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur
U bent een zeer ervaren financieel-economisch- & ICT-zwaargewicht met ruime bestuurlijke kennis en ervaring, een bedrijfskundige/bedrijfseconomische achtergrond en ruime ervaring met veranderingsprocessen, fusieprocessen en bedrijfsvoering processen, inclusief risicomanagement. Bestuurlijke ervaring in duaal aangestuurde complexe zorg/kennisorganisaties is een pré en u heeft grote belangstelling voor en mogelijk al een visie op de toekomst van de zorg en de GGZ en Jeugdzorg in het bijzonder. U ziet en begrijpt de dilemma’s in het primaire proces en u weet leidinggevenden en professionals te inspireren in het dagelijks werk. U kunt ‘verwarring ontwarren’.
U bent een intelligente, ‘stevige’, verantwoordelijke, proactieve, strategische en ‘ondernemende’ bestuurder met executiekracht en overtuigingskracht, die de CONRISQ Groep in nauwe samenwerking met de voorzitter en het andere bestuurslid op een resultaatgerichte, duurzame wijze verder brengt, passend binnen de visie, missie en kernwaarden van de CONRISQ Groep. U vervult uw bestuurlijke rol met natuurlijke overtuiging en soepelheid. U heeft geen hiërarchische positie nodig om als leider te worden gezien. U bent medeverantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de missie, visie en strategie om de vraag van patiënten in een veranderende context duurzaam te beantwoorden. U heeft ervaring met innovatie en het leiden van veranderingen, waarbij leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijkheid leidend zijn. U ziet kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden en anticipeert op relevante ontwikkelingen binnen de domeinen van de zorg.
Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij uw onafhankelijke geest, energieke en toegankelijke stijl van werken. Als bestuurder gaat u moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en u weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. U bent in staat om dichtbij de patiënten en de medewerkers te zijn en bent voor hen zichtbaar in de praktijk. Dit doet u met passie, plezier en de nodige humor.
In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen en bent u gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren zowel intern als extern. Waarbij u als bestuurder op natuurlijke en passende wijze kunt omgaan met de voor de CONRISQ Groep relevante stakeholders en media. U stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en heeft daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. U erkent de kracht en waarde van patiënten participatie en medezeggenschap en u bent gericht op samenwerking met deze raden in het belang van de patiënten, familie/verwanten en medewerkers.

Competenties
• Visie
• Dienstbaar leiderschap
• Teamplayer
• Verbinding
• Vermogen tot delegeren
• Besluitvaardigheid
• Organisatiesensitiviteit
• Netwerken

Arbeidsvoorwaarden
Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. Het betreft een full time functie en deze wordt jaarlijks opnieuw hieraan getoetst en is momenteel ingeschaald in Klasse V.

Procedure
De CONRISQ Groep laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co, en Sven de Jongh, partner bij Chasse Executive Search. Zij zullen de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten voor deze rol. Bij geschiktheid zullen zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van de CONRISQ Groep.
De eerste kennismakingsgesprekken met de selectiecommissie, bestaande uit een delegatie van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep vinden plaats eind maart 2020. De voorkeurskandidaat zal daarna nog een afspraak tot uitgebreide persoonlijke kennismaking hebben met de voorzitter van de Raad van Bestuur waarin de wederzijdse stijlen en persoonlijke eigenschappen aan de orde komen. Daarna zal de voorkeurskandidaat gesprekken voeren met de medezeggenschap bestaande uit een vertegenwoordiging van de OR en CCR.

Onderdeel van de selectieprocedure is een Talent Motivatie Analyse via een online instrument en gestructureerd interview. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de persoonlijke drijfveren en het ontwikkelpotentieel én de voor de functie benodigde competenties van de kandidaat. Tevens zal aandacht worden besteed aan de mate van complementariteit met de voorzitter Raad van Bestuur en het andere lid van de Raad van Bestuur. De partner van Van der Laan & Co is TMA gecertificeerd. Op grond van de uitkomsten van deze gesprekken zal een nader referentie onderzoek plaatsvinden, waarvan de kandidaat vooraf in kennis wordt gesteld.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760 en/of 070-3451114.