Directeur cluster Zorg & Wonen – regio Midden – Philadelphia Zorg

Philadelphia Zorg - AMERSFOORT
19-03-2020    2020-05735   

Op dit moment ondersteunt Philadelphia ongeveer 8.400 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n 530 kleinschalige locaties zorgen hun professionals voor ondersteuning op maat. Zij benutten de voordelen van een grote organisatie en hebben veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Zij weten ook hoe belangrijk het is om verbinding te maken en te behouden in de buurt. Daarom blijven hun locaties kleinschalig. Waarbij zij samenwerken samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving. Zodat Philadelphia maatwerk aanbieden en daarbij succesvol kan bijdragen aan een prettig leven.

Philadelphia betekent letterlijk: naastenliefde. Zij werken vanuit de christelijke visie dat zij van betekenis willen zijn voor elkaar. Zij halen inspiratie uit een van de bekendste verhalen uit de bijbel: het verhaal van de Barmhartige Samaritaan waaruit blijkt hoe belangrijk naastenliefde is. Als de Samaritaan een gewonde man langs de weg ziet liggen besluit hij niet om weg te kijken. Hij knielt naast de man neer, verzorgt zijn wonden en helpt hem overeind. Zodat ze samen hun weg kunnen vervolgen. Dat is naastenliefde!

Vanuit deze visie dat de ene mens niets is zonder de andere mens geven zij hun zorgproces vorm. Samen met de mensen die zij ondersteunen, hun ouders, verwanten en belangenbehartigers bespreken zij wat de juiste vorm van hulp is. Zodat zij snappen wat nodig is en dat zij bij deze wensen aan kunnen sluiten. Daarnaast hebben zij zeggenschap en medezeggenschap hoog in het vaandel staan. Daarom hebben ze cliëntenraden en familieraden maar ook bijvoorbeeld het huiskameroverleg en andere methodieken die hun helpen het juiste gesprek te blijven voeren met de mensen die bij hun wonen, werken of anders ondersteund worden.

Zowel de missie om mensen met een beperking te ondersteunen bij een zo prettig mogelijk leven als hun visie om dit vanuit naastenliefde te realiseren komt dagelijks tot uiting in de manier waarop zij werken.

Alles wat zij doen, doen zij om het beste uit onszelf en de mens die zij ondersteunen te halen. Bij Philadelphia werken ruim 7.600 medewerkers. Bevlogen professionals die zich dag in, dag uit inzetten voor een goede kwaliteit van zorg. Die regels niet leidend laten zijn. Stevig in hun schoenen staan en hun vak verstaan. Die elke dag weer laten zien dat vrijheid en verantwoordelijkheid zich tezamen vermenigvuldigt tot zelfvertrouwen én vertrouwen in elkaar.

Zij gaan er vanuit dat mensen beter presteren wanneer ze kunnen werken vanuit hun vakmanschap. Dat principe stond al centraal tijdens het experiment regelarm waar Philadelphia in 2012 aan mee deed en in het programma De Bedoeling in 2014. Inmiddels is het regelarme gedachtegoed niet meer van de werkvloer weg te denken. Nu maken zij de stap naar zelforganisatie. Waarbij zij werken aan het vergroten van kennis en kunde en de speelruimte van teams. Ieder team krijgt daarmee regie over het eigen werk. De managers geven daarbij sturing vanuit visie, waarden en strategie.

Philadelphia is een waarden gedreven organisatie. Philadelphia kent vier kernwaarden die uitgangspunt zijn van handelen:
• verantwoordelijkheid;
• passie;
• aandacht met plezier;
• professionaliteit.

Philadelphia heeft de organisatie aan de hand van deze vier organisatiewaarden ingericht. Zij denken en werken vanuit het belang van de cliënten, de medewerkers, de zorg die ze geven en de financiën van hun organisatie (cliëntwaarde, medewerkerswaarde, zorgwaarde en financiële waarde). Er wordt in de sturing een goede balans tussen zorg en zakelijkheid nagestreefd. De Raad van Bestuur richt en stuurt de organisatie op basis van deze organisatiewaarden. De Raad van Toezicht houdt daar toezicht op.

Philadelphia staat voor:
• warmte, aandacht en plezier;
• professionaliteit en verantwoordelijkheid;
• regelarm werken (vrijheid x verantwoordelijkheid = zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar);
• toonaangevende én innovatieve zorg- en dienstverlening;
• mensen die hun werk met passie doen;
• een goede sfeer op locaties, ontmoetingsplekken, leer- en werkplekken;
• open dialoog, betrokkenheid en samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers, medewerkers en stakeholders;
• maatschappelijk verantwoord handelen;
• balans tussen zorg en zakelijkheid.

Cluster Zorg & Wonen
De rol van directeur binnen het cluster van Wonen en Zorg binnen Philadelphia is in transitie en wordt aangepast aan wensen en eisen die passen binnen de strategische koers. Waarbij de bovenstaande speerpunten verder binnen elke regio hun beslag moeten gaan krijgen. Binnen het cluster Zorg & Wonen is momenteel de volgende vacature ontstaan:

Directeur regio Midden, servicekantoor Schiedam, budget circa 27 miljoen, 670 cliënten, 50 locaties, 12 locatiemanagers en 472 medewerkers.

Philadelphia heeft als besturingsfilosofie zelforganisatie. Dit betekent dat er van de directeuren naast de competenties/vaardigheden die beschreven zijn in het profiel, ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd wordt.  

Profiel directeur cluster zorg & wonen
De directeur is verantwoordelijk voor het goed leiden van de regio of het cluster op zo’n manier dat de regio of het cluster én Philadelphia als geheel er sterker van worden. Dat doet hij met oog voor een goede balans tussen zorg en zakelijkheid en heeft daarbij focus op het behalen van afgesproken resultaten en organisatieambities. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het ontwikkelen en daadwerkelijk realiseren van een aantal projecten. De directeur heeft de attitude om elke dag, met elkaar, het werk weer een beetje beter te maken. Hij streeft daarbij duurzame ontwikkeling(en) en verbetering(en) na. Allemaal erop gericht dat de cliënten van Philadelphia een gelukkig leven kunnen leiden. 
Organisatieniveau 
• Draagt de missie ‘het beste uit jezelf’ uit en leeft deze voor. Dat doet hij met aandacht en plezier voor cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders 
• Is ambassadeur van en voor Philadelphia in woord en daad, staat voor het beleid van de organisatie, draagt (pro-)actief en helder het beleid uit en licht genomen beleidsbeslissingen toe 
• Draagt actief bij aan daadwerkelijke realisatie van de strategische ambities, concrete organisatiedoelen en groei van Philadelphia 
• Verbindt en vertaalt deze ambities, concrete organisatiedoelen en groei aan/naar de uitvoerende werkzaamheden van de regio of cluster 
• Leidt en stuurt volgens het organisatie-ontwerp en de besturingsfilosofie van Philadelphia 
• Draagt er aan bij dat clusters en regio’s elkaar versterken door samen te werken en waarde toe te voegen in de zorg- en dienstverleningsketens 
• Is verantwoordelijk voor de realisatie van een of meer landelijke Philadelphia projecten 

Organisatieonderdeel
• Maakt de missie: ‘het beste uit jezelf’ daadwerkelijk waar in de regio of cluster 
• Draagt zorg voor aantoonbare en zichtbare (door)ontwikkeling van cliënten en medewerkers 
• Draagt zorg voor een veilige woon-, leef,- en dagbesteding/werkomgeving voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers 
• Draagt er zorg voor dat afgesproken zorg(inhoudelijke)-, financiële resultaten en groeidoelstellingen worden gevolgd, gerealiseerd, gerapporteerd en vastgelegd (goed georganiseerd) 

Verwachtingen
• Vermogen tot sturen vanuit visie, waarden, organisatiestrategie, vanuit aandacht en plezier en ‘het beste uit jezelf’ 
• Vermogen het waarom en het wat dat Philadelphia nastreeft appellerend over te brengen én te communiceren 
• Handelt en stuurt resultaatbewust en werkt aan een goede balans tussen zorg en zakelijkheid 
• Werkt systematisch mee om de strategische ambities, organisatiedoelen en groei van Philadelphia waar te maken door deze te vertalen naar concrete acties in de uitvoering, gericht op het gewenste resultaat 
• Streeft uitmuntendheid na en stimuleert dat anderen dat ook doen 
• Werkt vanuit toegevoegde waarde en stimuleert dat anderen dat ook doen 
• Heeft het vermogen tot verbinden, coachen, stimuleren en motiveren máár ook tot aanspreken en controleren 
• Heeft een drive én het vermogen om de naam en het merk Philadelphia naar buiten te profileren 
• Heeft ogen en oren open voor externe ontwikkelingen, vertaalt deze én past ze toe binnen Philadelphia 
• Heeft lerend vermogen en wil ‘up to standard’ zijn (werkt onophoudelijk aan persoonlijke ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling) 
• Beschikt aantoonbaar over analytisch vermogen 
• Beschikt aantoonbaar over vaardigheden om projecten te leiden 
• Weet de rol van goed opdrachtgever te nemen 
• Beschikt over aantoonbaar veranderkundig vermogen 
• Beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau, maar bij grote voorkeur acterend op WO werk- en denkniveau 
• Heeft enkele (5 à 7) jaren leidinggevende ervaring 

Resultaatverwachtingen
• Dat er kwalitatief goede en veilige zorg wordt geleverd 
• Dat de regio of cluster goed is georganiseerd (huis op orde) 
• Dat de afgesproken resultaten worden behaald 
• Dat cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers tevreden zijn 
• Dat de te leiden projecten worden gerealiseerd 

Honorarium
De positie van de Directeur Zorg & Wonen wordt gehonoreerd in FWG 80. Voor mobiliteit bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een lease-auto (volgens het leasebeleid van Philadelphia) of een mobiliteitsbudget (volgens de regeling van Philadelphia) Daarnaast beschikt Philadelphia over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, evenals het inwinnen van referenties. 

Procedure
Philadelphia laat zich in de wervingsprocedure naar een Directeur Zorg & Wonen begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.

De reactiedatum loopt t/m 5 april 2020.