Directeur CEW (Centrum voor Epilepsie Woonzorg)

Kempenhaeghe - Heeze
19-03-2020    2020-05720   

Over Kempenhaeghe
Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen, is Kempenhaeghe het expertisecentrum bij uitstek. De kracht van Kempenhaeghe zit in de veelomvattende benadering, de gespecialiseerde zorg, het speciaal onderwijs, de innovatie, zowel als de wetenschap. Deze elementen worden in nauwe verbinding met elkaar ontwikkeld en aangeboden aan de cliënten. Als gevolg van het feit dat de professionals binnen Kempenhaeghe vanuit verschillende invalshoeken naar aandoeningen kijken, creëren zij integrale en effectieve oplossingen.

Binnen Kempenhaeghe kunnen cliënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg, onderwijs en/of een passende woonomgeving. Daarbij staat de mens altijd centraal; er wordt vooral gekeken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. Omdat de professionals binnen Kempenhaeghe als geen ander weten welke impact een aandoening in de bovengenoemde domeinen kan hebben op het leven van cliënt/patiënt en zijn/haar omgeving, hebben ze altijd alle aandacht voor deze aspecten. Daarbij wenden zij hun kennis aan om net zo lang en diep te zoeken totdat de best mogelijke oplossing is gevonden voor iedereen.

Om de zorg nu en in de toekomst nog verder te verbeteren, is Kempenhaeghe voortdurend bezig met ontwikkeling, vernieuwing en verdieping van kennis. Dat doen zij in de vorm van wetenschappelijk onderzoek dat de toon zet voor ontwikkelingen op de centrale vakgebieden: epileptologie, slaapgeneeskunde, neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen en speciaal onderwijs. Zij delen deze kennis graag met andere zorgverleners in ziekenhuizen, instellingen en instanties. Daarnaast wisselen zij continu kennis uit in diverse samenwerkingsverbanden met academische centra en het bedrijfsleven. In dit veranderende landschap streeft Kempenhaeghe ernaar om voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie ook in Europa een belangrijke rol te spelen.

Over Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Uitgangspunt voor het Centrum voor Epilepsiewoonzorg (CEW) is: ‘Alles wat wij doen draagt bij aan kwaliteit van leven met mensen met epilepsie’. Daarbij gaat Kempenhaeghe uit van het principe ‘Op iedere vraag een antwoord’. De behoeften van de cliënten staan centraal, niet de aandoening die ze hebben. Natuurlijk doen zij dit op een manier die betrouwbaar, kwalitatief veilig en goed is, innovatief en duurzaam. Cliëntenparticipatie is geen loos begrip binnen CEW.
In de komende strategieperiode wil Kempenhaeghe het Centrum voor Epilepsiewoonzorg consolideren en inhoudelijk verder uitbouwen. Zij doet onderzoek naar epilepsie en verstandelijke beperking en kijkt daarbij naar gedrag en stemming, somatische co-morbiditeit, eigen regie en aanvalsdetectie.
CEW richt zich op vier kennislijnen:
– Epilepsie, verstandelijke beperking en autisme;
– Epilepsie, verstandelijke beperking en eigen regie;
– Epilepsie, slaapwaak en verstandelijke beperking;
– Epilepsie, kinderen en verstandelijke beperking.

Directeur CEW
Als centrumdirecteur CEW bent u integraal verantwoordelijk voor het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. U bent mede verantwoordelijk voor de positionering, het bepalen en het uitzetten van de koers van het centrum op het gebied van cliëntenzorg, wetenschap, onderzoek en innovatie, en dat alles passend bij de rol in het zorglandschap en met een moderne eigentijdse bedrijfsvoering. U vormt samen met de directiesecretaris en de clusterleiding, het management van CEW. U maakt deel uit van het directieberaad en het managementteam van Kempenhaeghe. U rapporteert aan de raad van bestuur. Dit alles doet u op een heldere en eenduidige wijze waardoor CEW nu en in de toekomst op effectieve en efficiënte wijze kan blijven functioneren.
De Directeur CEW
• bepaalt mede de strategische / tactische koers, de inrichting van en de doelstellingen van CEW binnen de gegeven kaders van Kempenhaeghe;
• ontwikkelt in overleg met de clusterleiding, adviseurs, artsen en andere professionals de visie van CEW en draagt zorg voor zowel de individuele als teamgerichte aansturing;
• heeft een goed gevoel voor het perspectief vanuit de cliënt en is goed in staat de cliëntvertegenwoordigers te betrekken bij het maken van beleid;
• bepaalt in gezamenlijkheid met welke externe partijen samenwerkingsafspraken worden gemaakt;
• zet in gezamenlijkheid de lijnen t.b.v. wetenschappelijk onderzoek uit met TriO (onderzoek, opleiding en ontwikkeling/innovatie);
• is nauw betrokken bij de onderhandelingen met het zorgkantoor (participeert in het overleg);
• is verantwoordelijk voor de kwaliteit, bedrijfsvoering, productie, budget, personeel, organisatie, communicatie, informatie;
• is verantwoordelijk voor de totstandkoming van afspraken met de inhoudelijke- en bedrijfsmatige ondersteunende diensten;
• vertegenwoordigt de instelling extern, in overleg met de (medisch) specialisten, op het gebied van zorg, wetenschap en onderwijs;
• geeft mede richting aan innovaties binnen CEW en Kempenhaeghe in het algemeen;
• geeft mede richting aan kwaliteitsontwikkeling en borging binnen CEW en Kempenhaeghe in het algemeen;
• is medeverantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van Kempenhaeghe.

Profiel van de ‘ídeale kandidaat’ Directeur CEW
Opleiding/ervaring/achtergrond:

CEW is op zoek naar een directeur met integrale verantwoordelijkheid die zich thuis voelt in een collegiaal team met een gemoedelijke sfeer. De ideale kandidaat heeft een achtergrond als arts of klinisch (neuro)psycholoog, aangevuld met een bedrijfskundige / bedrijfseconomische richting of Beleid en Management / Gezondheidswetenschappen. Kennis en ervaring van de langdurige zorg is een pré.

De belangrijke voorwaarden voor de gewenste kandidaat van CEW:
• beschikt over een academische, inhoudelijke opleiding, is bij voorkeur arts of gedragswetenschapper (bij voorkeur klinisch psycholoog) aangevuld met bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of BMG/Gezondheidswetenschappen;
• heeft bij voorkeur managementervaring in de langdurige zorg, met verantwoordelijkheid voor zowel sturing op kwaliteit als op kosten; in staat om (samen met anderen) met de clusterleiding en de managers van zowel (paramedische) zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding, als de managers op het gebied van financiën, ICT, HR en facilitair, te sturen en hierin richtinggevend te zijn;
• heeft ervaring met transformaties en het hiermee in samenhang doorvoeren van organisatie-veranderingsprocessen;
• heeft een bewezen trackrecord m.b.t. zorginnovatie en de vertaalslag daarvan naar de verkoop aan zorgkantoren, zorgverzekeraars;
• beschikt over een netwerk op zorginhoudelijk terrein (zoals collega-instellingen in de gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en andere aanbieders/partijen op het gebied van langdurige zorg) en daarnaast ook relaties buiten de organisatie, om op te kunnen bouwen, te onderhouden en aan te wenden.
• beschikt over een netwerk op wetenschappelijk terrein en is in staat om (wetenschappelijk) onderzoek verder uit te bouwen;
• heeft ervaring in het sturen van een organisatie, waarbij ook financieel inzicht van belang is;
• kent de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening voor cliënten die langdurig zijn aangewezen op zorg;
• heeft een doorleefde en belevingsgerichte visie op kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief en heeft in zijn/haar carrière laten zien hier concreet vorm en uiting aan te hebben gegeven;
• beschikt over relevante kennis van vraagstukken op het gebied van de langdurige zorg, kwaliteit & innovatie en financiering in de sector en combineert verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen met elkaar tot een geïntegreerd toekomstbeeld met kansen en openingen voor de eigen organisatie;
• geeft in zijn/haar CV blijk van voortdurend willen leren en reflectievermogen en kan zelfinzicht laten zien.

Persoonskenmerken:
• mensenmens, gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, integer en vertrouwenwekkend;
• een absolute teamplayer, delegeert makkelijk, geeft vertrouwen en ruimte, enthousiasmeert, haalt het beste uit medewerkers, cliënten en belangenbehartigers;
• communicatief en presentatievaardig, luistert, bevraagt, is toegankelijk, spreekt de taal van de zorgprofessional, medewerkers en van de cliënten;
• is in staat om leiding te geven aan zorgprofessionals;
• is bereid om zich in te leven in de dagelijkse praktijk van de zorg- en dienstverlening binnen de epilepsie woonzorg;
• is een innovator en inspirator;
• is organisatie- en omgevingssensitief, is empathisch, is onbaatzuchtig;
• heeft verbindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen;
• heeft overtuigingskracht en toont voorbeeldgedrag;
• neemt zijn/haar verantwoordelijkheid en gaat moeilijke beslissingen niet uit de weg, stuurt op zowel kwaliteits- als kostenbewustzijn en resultaat;
• heeft integraal overzicht en analytisch vermogen;
• is besluit- en slagvaardig en resultaatgericht.

Honorarium
De Directeur CEW wordt binnen Kempenhaeghe gehonoreerd conform cao ziekenhuizen.

Procedure
Kempenhaeghe laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Zij zal de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij geschiktheid zal zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van Kempenhaeghe. Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor gesprekken met de selectiecommissie en adviescommissies.
Een vast onderdeel van de selectieprocedure is een Talent Motivatie Analyse via een online instrument en gestructureerd interview. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de persoonlijke drijfveren en het ontwikkelpotentieel én de voor de functie benodigde competenties van de kandidaat. De partners van Van der Laan & Co zijn TMA gecertificeerd.
Daarnaast is een openbaar bronnenonderzoek, waarbij aandacht wordt besteed aan uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat (vb. relaties met de organisatie, haar bestuur of toezicht, externe stakeholders etc.) om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, onderdeel van de selectieprocedure.

De reactietermijn sluit op 21 maart 2020. Voor vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen via 035-5480760.