Bestuurder

Zonnehuisgroep Amstelland - Amstelveen
24-01-2020    2020-05681   

Zonnehuisgroep Amstelland is de zorgaanbieder voor ouderen in Amsterdam-Zuid, Amstelveen, Ouder-Amstel en de Ronde Venen. De wens of behoefte van de cliënt is altijd het uitgangspunt voor de zorg- en dienstverlening die Zonnehuisgroep Amstelland biedt. De cliënt heeft een vraag en Zonnehuisgroep Amstelland zoekt daarop het meest passende antwoord. Cliëntgerichtheid, gastvrijheid en kwaliteit staan in al het handelen van de medewerkers centraal. Zij spelen actief in op individuele keuzes van cliënten, die hierdoor hun zelfstandigheid zoveel mogelijk kunnen behouden.

Zonnehuisgroep Amstelland is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met verschillende vormen van dementie en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal functioneren. Zonnehuisgroep Amstelland biedt zorg en behandeling vanuit zes locaties in Amstelveen en nog eens vier locaties in Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel, Mijdrecht en Vinkeveen. Zo’n 1150 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor 1040 cliënten vanuit de visie: ‘Wij blinken uit in het ondersteunen van wat u van waarde vindt,’ Elke locatie heeft een eigen gezicht, maar overal is sprake van kleinschalige zorg waarbij behoud van eigen regie voorop staat opdat iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt als uniek persoon. 

Gewenst persoonlijkheids- en competentieprofiel van de nieuwe bestuurder
Om de missie – en strategische koers van de Zonnehuisgroep Amstelland in de huidige context te kunnen bereiken is Zonnehuisgroep Amstelland op zoek naar een bestuurder die ouderenzorg een warm hart toedraagt, die nieuwsgierig is naar de belevingswereld waarin ouderen zich bevinden en zich kan vinden in de kernwaarden én het gedachtegoed van de Zonnehuis Amstelland. Bijzonder is dat deze rol vraagt dat je enerzijds de ingeslagen koers omarmt en verder zorg draagt voor de implementatie en anderzijds dat je een vernieuwende zorgondernemer bent die de buitenwereld naar binnen haalt en laat aansluiten bij de visie en missie van Zonnehuisgroep Amstelland. Dat betekent dat de nieuwe bestuurder van nature een leiderschapsstijl heeft waarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid en het zelfstandig handelen van de medewerkers en cliënten het uitgangspunt is. Een bestuurder die bottom-up werkt, die zelf aanspreekbaar is maar ook anderen respectvol aanspreekt op hun beslissingen en initiatief. Iemand met creativiteit, lef, betrokkenheid, betrouwbaarheid en stabiliteit (doen wat je zegt en zeggen wat je doet).
Qua persoonlijkheid is de Zonnehuisgroep Amstelland op zoek naar een energieke, enthousiaste, evenwichtige persoonlijkheid die houdt van een transparante manier van communiceren en afstemmen en flexibel kan zijn in zijn of haar leidinggevende stijl. Iemand die zowel strategisch als hands-on is, die in staat is om echt samen te werken en te delegeren en daarin een rolmodel kan zijn voor de organisatie. Tevens zoeken wij een authentiek, integer en ondernemend en bevlogen boegbeeld met natuurlijk gezag, een moderne kijk op oudenzorg in haar maatschappelijke context en aantoonbare ervaring met organisatieverandering. Waarbij de kandidaat zich goed moet voelen bij onderwerpen als waarderend organiseren en horizontale besluitvormingsprocessen. Daarnaast beschikt over een gezonde kijk op zakelijkheid in relatie tot de zorg.
Volgens de Governancecode Zorg dient het bestuur te beschikken over een grote hoeveelheid competenties. Aangezien de Zonnehuisgroep Amstelland een éénhoofdige bestuursstructuur heeft betekent dit dat de bestuurder een meer generalistisch dan specialistisch profiel heeft. De aanwezige competenties binnen het management maken dat de benodigde bestuurlijke competenties binnen Zonnehuisgroep Amstelland geborgd zullen zijn.

Het accent van de bestuurlijke kwaliteiten voor de nieuwe bestuurder van de Zonnehuisgroep Amstelland zal dan samengevat komen te liggen op:
• visie en inzicht:
         u kunt de dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst van de Zonnehuisgroep Amstelland. U kunt feiten van een afstand en in de ruimere context en lange termijnperspectief plaatsen;
         u heeft en verkrijgt inzicht in situaties, problemen, processen en bent in staat om problemen uiteen te rafelen en onderdelen op systematisch wijze te onderzoeken. U heeft daarbij een volledig beeld van de context en overzicht op het geheel.
• omgevings- en organisatiesensitiviteit:
         u bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen (algemeen en specifiek voor de VVT-sector) en trends en kunt deze kennis benutten t.b.v. Zonnehuisgroep Amstelland;
         u toont zich bewust van de effecten van gemaakte keuzes, besluiten en/of activiteiten op de hele organisatie van Zonnehuisgroep Amstelland en diverse onderdelen daarvan en daarin verbindend en faciliterend optreden.
• innoverend en ondernemend vermogen, creativiteit en initiatief:
         u beschikt over een onderzoekende en nieuwsgierige geest gericht op toekomstige vernieuwing van strategieën, diensten en markten;
         u signaleert kansen en mogelijkheden voor bestaande en nieuwe diensten en kan daar vervolgens naar handelen;
         u bent in staat om originele of nieuwe ideeën en oplossingen te kunnen bedenken en invalshoeken te vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen;
         u bent in staat kansen te zien en te creëren of problemen te signaleren en ernaar te handelen zonder af te wachten.
• samenwerken en delegeren:
         u werkt op effectieve wijze mee aan een gezamenlijk resultaat door proactief de verbinding te leggen met de interne stakeholders;
         u geeft taken en verantwoordelijkheden door aan de betreffende medewerkers, rekening houdend met de interesse, ambitie, ontwikkeling en competentie van medewerkers;
• leidinggeven, zowel resultaatgericht als groeps- en procesgericht:
         u heeft een faciliterende stijl, waarbij input van het management team en de medewerkers uit de operatie wordt gestimuleerd (bottom-up), en waarbij u open staat voor signalen van de werkvloer, deze in de bestuurlijke context kan plaatsen en indien nodig kan omzetten / verankeren in een beleidsmatig kader;
         u geeft op een projectmatige en resultaatgerichte wijze richting aan medewerkers. U formuleert daarbij heldere doelen en faciliteert de benodigde middelen om deze doelen te behalen. U bewaakt actief de voortgang en informeert en corrigeert de medewerkers;
         u geeft richting aan een groep of team van medewerkers en samenwerkingsverbanden en stimuleert deze om de gestelde doelen te behalen.
• besluiten nemen:
         u neemt op het juiste moment beslissingen en standpunten in en u committeert zich hieraan door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.

Zonnehuisgroep Amstelland laat zich in deze procedure begeleiden door de partners van Van der Laan & Co, Nicolette van Helsdingen en Karen Kragt. Uw CV en motivatie kunt u tot 14 februari 2020 mailen aan [email protected] o.v.v. ‘Vacature bestuurder Zonnehuisgroep Amstelland’. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de partners Van der Laan & Co via telefoonnummer 035 54 80 760.
De door Van der Laan & Co geselecteerde en geïnterviewde kandidaten worden medio maart aan de leden van de selectiecommissie gepresenteerd. De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter RvT en twee leden van de Raad van Toezicht. De geselecteerde kandidaten zullen vervolgens persoonlijk kennismaken met de selectiecommissie tijdens een eerste gespreksronde. Vervolgens vinden de adviesgesprekken plaats met het management team, een afvaardiging van de OR en de CCR. Zij zullen een advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht over de geschiktheid van de kandidaten voor de rol van bestuurder voor Zonnehuisgroep Amstelland. Het is het streven om een nieuwe bestuurder te hebben benoemd per 1 april 2020. De startdatum van de nieuwe bestuurder in Q2 zal dan, afhankelijk van de beschikbaarheid, in onderling overleg worden bepaald.

Optioneel
Onderdeel van de selectieprocedure is een Talenten Motivatie Analyse van drijfveren en competentiepotentieel via een online instrument en een gestructureerd interview met de partners van Van der Laan & Co. De partners van Van der Laan & Company zijn TMA gecertificeerd. Ook zal de bespreking van een casus onderdeel uitmaken van de selectie- en adviesgesprekken met de diverse gremia.