Bestuurder – Zorgplein Noord

Zorgplein Noord
20-03-2020    2020-05695   

Algemeen
Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar staat ZorgpleinNoord voor. Dit doet zij door samen met de aangesloten organisaties te werken aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in zowel de zorg als welzijnssector. Bij ZorgpleinNoord zijn meer dan 280 werkgeversorganisaties aangesloten en hiermee vertegenwoordigen zij ruim 85% van de zorg, en ongeveer de helft van de welzijnssector in Noord-Nederland. ZorgpleinNoord is één van de 14 regionale werkgeversverbanden in Nederland die zich inzet voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. De regionale werkgeversverbanden hebben zich landelijk verenigd in RegioPlus.
ZorgpleinNoord helpt zorg- en welzijnsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. ZorgpleinNoord is er ook voor werknemers en werkzoekenden. Zij bieden trainingen en workshops, hun loopbaanadviseurs kunnen je verder helpen in je carrière en op hun vacaturesite tref je elke maand meer dan 1000 unieke vacatures aan. Daarmee is hun vacaturesite hét wervingskanaal voor zorg en welzijn in Friesland, Drenthe en Groningen.

De diensten van ZorgpleinNoord
Deze diensten worden in samenspraak met de aangesloten organisaties ontwikkeld en ingericht. Daarvoor werkt ZorgpleinNoord volop samen met de aangesloten zorg – en welzijnsorganisaties, het onderwijs, de overheid en andere relevante partijen aan instroom, doorstroom en behoud van personeel in deze sectoren. De experts van ZorgpleinNoord staan organisaties met raad en daad bij, geven duiding aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, faciliteren en stimuleren samenwerking binnen én buiten de sector en ondernemen actie. Zij brengen onderzoek, beleid, expertise, innovatie en praktijk samen om personeel in zorg en welzijn aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen. De thema’s zijn onder meer:
·        Competenties en vitaliteit, duurzame inzetbaarheid
·        Investeren in de toekomst, loopbaanadvies
·        Digitaal ondersteund, werving & selectie
·        Cijfers en ontwikkeling, arbeidsmarktonderzoek
·        Effectief sturen, strategische personeelsplanning
·        Reële beelden, imago
·        Anders werken en organiseren, innovatie
·        Opleiden voor de toekomst, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
 
Beleidsprogramma Samen Regionaal Sterk 2020-2025
De 14 regionale werkgeversorganisaties dragen bij aan de inrichting van de arbeidsmarkt, door het landelijke samenwerkingsprogramma met VWS. Het beleidsprogramma Samen Regionaal Sterk sluit aan bij wat belangrijk is op de arbeidsmarkt.
 
De belangrijkste thema’s om de komende jaren mee aan de slag te gaan zijn:
1. Potentiële werknemers voor de sector helpen in een keuze voor de sector zorg en welzijn en hen vervolgens ondersteunen om de juiste weg naar de sector te vinden (kiezen en toeleiden).
2. Eenmaal gekozen voor of werkzaam in de sector, is leren en ontwikkelen belangrijk. Opleidingen moeten aansluiten bij de vraag van de werkgever en werknemer, zowel in het initieel onderwijs als in de (bij)scholingen (leren en opleiden). Maatwerk is essentieel om mensen versneld in te kunnen laten stromen.
3. Medewerkers in de sector zijn goud waard! Ze verdienen een goed organisatie- en werkklimaat, waardoor ze met plezier, tevredenheid, kundigheid en vitaliteit zolang als mogelijk in de sector actief blijven (werken en behoud).
 
In Noord-Nederland werkt ZorgpleinNoord aan de regionale vertaling van het beleidsprogramma. Dit doet zij door actuele thema’s te agenderen, belangrijke partijen met elkaar te verbinden, samenwerking in de regio te stimuleren en te faciliteren, projecten te initiëren en door aandacht te besteden aan innovatieve werkwijzen en organisatievormen. Dit doet ze niet alleen. Samenwerking met partners en stakeholders in het veld, zoals zorgkantoren, gemeenten, provincies, brancheorganisaties en andere landelijke partijen is noodzakelijk om tot toekomstbestendige oplossingen te komen.
 
Strategisch beleid
De ontwikkelingen in de zorg & welzijn gaan snel, het maatschappelijke en politieke speelveld rondom ZorgpleinNoord zijn in transitie. ZorgpleinNoord zal in de komende jaren een proactieve rol op zich moeten gaan nemen en momenteel wordt de nieuwe contouren nota voorbereid waarbij de strategische keuzes verder worden uitgewerkt. Het bureau is de afgelopen jaren qua omvang verdubbeld en bestaat nu uit 35 medewerkers.
 
Besturingsfilosofie
De structuur van ZorgpleinNoord is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur als bestuursorgaan en een Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie van ZorgpleinNoord. De Raad van Toezicht verleent onder meer goedkeuring aan begroting, jaarrekening en meerjarenplannen. Daarnaast adviseert de raad gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur conform de statuten en de bestuurs- en toezichtsreglementen.
De Zorgbrede Governance Code vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. De Raad van Bestuur van ZorgpleinNoord bestaat uit een eenhoofdig bestuur, deze is integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. De bestuurder stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. De bestuurder, de strategisch beleidsadviseur, de twee regiomanagers, het hoofd bedrijfsvoering en de administrateur vormen gezamenlijk het managementteam, onder voorzitterschap van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen.
 
Directeur/bestuurder ZorgpleinNoord
De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie op het gebied van allerlei arbeidsmarktvraagstukken en het bureau. Zij* (omwille van de leesbaarheid is steeds ‘zij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘zij’ staat kan uiteraard ook ‘hij’ worden gelezen) ontwikkelt en bereidt het beleid voor en zorgt vervolgens voor de uitvoering van het beleid dat in samenspraak met de achterban wordt vastgesteld. Vanzelfsprekend zorgt zij ervoor dat dit gebeurt op een effectieve en efficiënte wijze binnen de vastgestelde financiële kaders.
 
Al haar daden en inzet dienen erop gericht te zijn dat de waardering voor de inhoud en het ledenaantal van ZorgpleinNoord in de breedste zin van het woord blijft groeien. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het optimaal verkrijgen van de benodigde (financiële) middelen. De directeur/bestuurder is tevens verantwoordelijk voor het creëren van meerwaarde van het bureau in al haar facetten voor de aangesloten organisaties. De directeur/bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. 
 
Specifiek is de directeur/bestuurder van het ZorgpleinNoord verantwoordelijk voor:
 
1.     Het zorg dragen voor de beleidsontwikkeling en –uitvoering van ZorgpleinNoord
·        Draagt zorg voor de ontwikkeling van visie en beleid van ZorgpleinNoord, stelt het meerjarenbeleidsplan op en legt dat ter goedkeuring voor aan het Raad van Toezicht, adviseert het bestuur bij de vaststelling van het beleid, formuleert mede de kerntaken.
·        Signaleert, volgt en interpreteert relevante ontwikkelingen m.b.t. de taakstelling van de organisatie, zoekt naar nieuwe mogelijkheden en kansen voor de organisatie en anticipeert op eventuele bedreigingen.
·        Draagt jaarlijks zorg voor de vaststelling van het jaarplan en de begroting, binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan en legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
·        Draagt zorg voor het vergroten van de externe naamsbekendheid van het ZorgpleinNoord, het vergroten van de algemene kennis van de actuele thema’s binnen de zorg & welzijn, voor het uitbreiden van het aantal onderzoeksprojecten, voor de intensivering en uitbreiding van externe samenwerkingsverbanden en projectparticipaties.
·        Draagt zorg voor de geprognotiseerde inkomstengroei en het aantrekken van de benodigde donors en fondsen ten behoeve van onderzoek, deskundigheidsbevordering en voorlichting.
·        De directeur is bij visie en beleidsontwikkeling, alsmede bij de beleidsbeïnvloeding en vertegenwoordiging ondersteunend aan de Raad van Toezicht.
 
2.     Het zorg dragen voor de externe vertegenwoordiging van ZorgpleinNoord
Maakt deel uit en levert een substantiële bijdrage aan de Regioraad. De RegioRaad bestaat uit directeuren of directeur-bestuurders van het samenwerkingsverband RegioPlus, die worden afgevaardigd vanuit de aaneengesloten regio’s. Tot de verantwoordelijkheden van de RegioRaad
·        behoren voorbereiding van strategisch beleid, ter goedkeuring aan het ALV en advisering aangaande operationeel en tactisch beleid van het samenwerkingsverband.
·        Draagt zorg voor belangenbehartiging en politieke lobby (met name ook richting overheid), vertegenwoordigt de organisatie in diverse commissies en overlegvormen, creëert draagvlak voor de ambities, doelstellingen en projecten van ZorgpleinNoord.
·        Draagt zorg voor adequate samenwerking met andere organisaties in het brede zorgdomein, de aangesloten leden, en met andere relevante landelijke organisaties in de Nederlandse zorg en welzijn, in het bijzonder rondom onderzoek, deskundigheidsbevordering en voorlichting.
·        Onderhoudt relaties met (potentiële) subsidieverstrekkers en draagt zorg voor het aanboren van additionele financieringsbronnen, onderhandelt binnen kaders over aanvullende budgetten voor lopende projecten.
·        Voelt uitstekend aan bij welk thema de directeur/bestuurder de voorzitter en/of een ander lid van de Raad van Toezicht bij de externe vertegenwoordiging voor zijn of haar rekening neemt.
·        Onderhoudt goede contacten met externe adviesraden en -commissies.
·        Onderhoudt relevante contacten met stakeholder, in het bijzonder rondom het werkveld van ZorgpleinNoord.
 
1.     Het zorg dragen voor het intern functioneren van het bureau
·        Draagt zorg voor de vertaling van strategische doelstellingen vanuit de Raad van Toezicht naar de verschillende bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur en het functioneren van het bureau.
·        Draagt zorg voor het vaststellen en bewaken van de samenhang van alle interne beleidsgebieden binnen het bureau, met inachtneming van de vastgestelde beleidskaders op het gebied van organisatie-, financieel-, personeels- en vrijwilligersbeleid.
·        Draagt zorg voor een moderne en eigentijds leiderschapscultuur binnen ZorgpleinNoord.
·        Draagt zorg voor de interne bedrijfsvoering binnen ZorgpleinNoord en de realisatie van de afgesproken doelstellingen, controleert op hoofdlijnen en stuurt bij.
·        Geeft direct leiding aan het managementteam.
·        Draagt zorg voor een goed personeelsbeleid binnen de organisatie en waarborgt de daarbij benodigde randvoorwaarden.
·        Treedt op als directeur van het bureau, draagt specifiek zorg voor periodieke afstemming met de medewerkers van het bureau voor de structurele en dagelijkse werkverdeling.
 
2.     Het zorg dragen voor de verantwoording richting de Raad van Toezicht
·        Legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid en de voortgang en ontwikkelingen binnen de organisatie, voert hierover periodiek overleg met de Raad van Toezicht.
·        Doet aan het bestuur voorstellen op hoofdlijnen voor de inzet van gelden, draagt zorg voor een juist financieel-economisch beheer en legt periodiek financiële verantwoording af.
 
De persoon
Gezocht wordt een ervaren directeur/bestuurder op strategisch niveau van een organisatie in een dynamische omgeving. De kandidaat ziet het als een uitdaging om het ZorgpleinNoord te positioneren als een maatschappelijke organisatie die voor en met haar aangesloten organisaties echt het verschil kan en wil maken. Zij is zich bewust van die maatschappelijke positie en ziet transparantie van handelen en werken als een vanzelfsprekendheid. Op dit moment richten wij ons in de werving op een kandidaat waarbij affiniteit met de zorg en welzijn en de ambitieuze doelstelling van ZorgpleinNoord een gegeven is. Reeds opgedane ervaringen met branche- verenigingen, ministeries en politieke omgevingen wordt als een pré gezien.
 
De nieuwe directeur/bestuurder stuurt op resultaten, is een coach van professionals en een people manager.
Zij weet een plezierig werkklimaat te scheppen en heeft aandacht voor de medewerkers en de bij ZorgpleinNoord betrokken externe stakeholders. Een doelgerichte instelling, openheid en informatieuitwisseling zijn voor haar belangrijke eigenschappen in haar dagelijkse functioneren. De wijze van leidinggeven is dienend. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het beleidsplan en de uitwerking ervan in jaarplannen met bijbehorende begrotingen. Goed financieel inzicht is een vereiste. Voorts zal zij een actieve bijdrage leveren aan de verdere verzakelijking en professionalisering van het bureau, passend bij de fase waarin de organisatie verkeert. De directeur/bestuurder heeft regelmatig werk- en afstemmingsoverleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, stemt tijdig en constructief met hem af, bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor en woont deze ook bij.
 
Behalve de interne verantwoordelijkheden heeft de directeur/bestuurder ook een representatieve functie naar buiten toe en zal zij evenals de voorzitter als het gezicht van ZorgpleinNoord worden gezien. De directeur/bestuurder onderhoudt contacten met de belangrijkste stakeholders op diverse niveaus en signaleert tijdig beleid beïnvloedende ontwikkelingen, ontwikkelt beleid en vertaalt dit naar concrete acties. Vertegenwoordiging van ZorgpleinNoord op landelijk niveau, netwerkopbouw en lobby contacten zijn belangrijke onderdelen van de functie. Intern is zij de verbindende schakel tussen de aangesloten organisaties, het bureau en raad van toezicht. 
 
Beleidsmatig denken met een pragmatische vertaling naar de praktijk, zich o.a. uitend in een bedrijfsmatige en resultaatgerichte en dienstverlenende instelling, zijn vereisten. Bij voorkeur heeft de kandidaat eerder ervaring opgedaan met communicatie media en beschikt zij over een krachtige presentatie zodat zij als woordvoerder een boodschap snel en duidelijk onder woorden kan brengen. Enige ervaring met marketing, communicatie en kennis hoe doelgroepen aan een organisatie als ZorgpleinNoord te binden, strekt tot aanbeveling.
 
Een van de opdrachten voor de directeur/bestuurder is dat zij de erkende plaats van de organisatie als (kennis) autoriteit en de actieve rol binnen een aantal samenwerkingsverbanden, met andere zorg- en welzijnsorganisaties en brancheverenigingen weet te behouden, te versterken en verder uit te bouwen.
 
Met name de competenties gericht op verdere in- en externe professionalisering van de kennisorganisatie zijn van belang. Daarom wordt uitgegaan van een proactieve houding, resultaatgerichtheid, organisatorisch inzicht en marktgericht handelen.
 
De overige voor de functie belangrijke kwalificaties en persoonlijkheidskenmerken zijn:
•     natuurlijk overwicht;
•     academisch denk- en werkniveau;
•     strategisch sterk ontwikkeld, breed denkend en analytisch vermogen;
•     visie op de arbeidsmarkt van de zorg en welzijn, met een creatieve kijk op in- en doorstroom en behoud van medewerkers;
•     besluitvaardig; initiërend vermogen;
•     samenwerkingsgericht en sterke communicatieve vaardigheden;
•     betrouwbaar, authentiek, verbindend, integer en transparant.
 
Samenvattend
Gezocht wordt naar een op samenwerking gerichte, initiatiefrijke persoon met financieel inzicht, die het ZorgpleinNoord verder uitbouwt met oog voor wat de afgelopen jaren al is bereikt. Een persoon die zichzelf en daarbij de organisatie ambitieuze doelen stelt en die intern en extern het gewonnen vertrouwen voortzet. Enthousiasme, visie, daadkracht en samenbindende persoonlijkheid spelen een grote rol.

De Procedure
ZorgpleinNoord laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Van der Laan & Co. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.
Belangstellende kandidaten kunnen vóór 13 april 2020 hun cv met motivatie uploaden.
De eerste kennismakingsgesprekken met de selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en het management van ZorgpleinNoord vinden plaats in de maand april/ mei 2020.